gallery
news title

พนักงาน TCB รับมอบเกียรติบัตรจากนายแพทย์ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

เนื่องจากบริษัทได้จัดทำโครงการลด ละ เลิกการบริโภคบุหรี่ เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้รับความรู้ เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และทำให้ตัวพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  โดยการเข้าร่วมกับโครงการวัด โรงเรียน สถานประกอบการปลอดบุหรี่ ของโรงพยาบาลสงขลา ในการนี้พนักงาน TCB มีผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด จำนวน 13 ท่าน จึงได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรจากนายแพทย์ ปรีชา  วงศ์ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ในโครงการ บำบัด เลิกบุหรี่ เพื่อการมีสุขภาวะ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสร้างเสริมสุข ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

posted by : personnel , date : 12-02-2015 16:14 , read : 899

back

foot_content