gallery
news title

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงาน ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
( www.tropical.co.th )
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเข้าทำงาน 
ในตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ตำแหน่ง : ซุปเปอร์ไวเซอร์ สังกัดแผนกความปลอดภัยสินค้า จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ 
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- มีความสามรถในการสื่อสารและเจรจาต่อรองได้ดี วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาได้
- มีความกระตอรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัวได้ดีและรวดเร็ว
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานเป็นทีมได้


รับสมัครผู้ที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเป็นต้นไป
สถานที่รับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง
บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1/1 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
Tel. 074-273600 ต่อ 219,221,222 หรือ e-mail: personnel@tropical.co.th 
หลักฐานประกอบการสมัคร :- 
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชายอายุ 21 ปีขึ้นไป)
6. ใบรับรองแพทย์

 

ฝ่าทรัพยากรมนุษย์
18/01/2559


*************************************
 

posted by : personnel , date : 18-01-2016 11:29 , read : 1407

back

foot_content